Sv. Nikolajs (Velimirovičs) – Ko rakstīja Kungs Jēzus Kristus ar pirkstu smiltīs?

Un agri rītā Viņš atkal atnāca svētnīcā, un visa tauta sanāca pie Viņa. Un Viņš apsēdās un mācīja tos. Te rakstu mācītāji un farizeji atveda sievieti, pieķertu laulības pārkāpšanā, un to vidū nostādījuši. Sacīja Viņam: “Mācītāj, šī sieviete tikko pieķerta laulības pārkāpšanā. Bet Mozus bauslībā mums pavēlējis tādu sievieti nomētāt akmeņiem. Ko Tu saki?” To tie sacīja, Viņu kārdinādami, lai varētu Viņu apsūdzēt. Bet Jēzus, uz priekšu noliecies, ar pirkstu rakstīja smiltīs. Kad nu tie turpināja Viņam jautāt, Viņš piecēlies sacīja tiem: “Kas no jums bez grēka, lai pirmais met akmeni uz viņu!” Un Viņš, atkal noliecies, rakstīja zemē. Bet tie, to dzirdējuši, sākot ar vecākajiem, cits pēc cita aizgāja. Palika Jēzus viens un sieviete, vidū stāvot. Tad Jēzus piecēlies sacīja viņai: “Sieviet, kur ir tie, kas tevi apsūdzēja? Vai neviens tevi nepazudināja?” Viņa sacīja: “Neviens, Kungs!” Tad Jēzus sacīja: “Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!”

(Jāņa Evanģēlijs 8:2-11)

Pienāciet tagad, lai būt klāt vienam no visgodāmākajiem skatiem un iemācītos. Lai iemācītos un saprast, Dieva bērni, Kas ir neizsakāmā prieka avots, tā prieka, par kuru priecājās Kristus apustuļi un mocekļi.

Pienāciet arī jūs, grēcinieki, tā kā tas uz jums visvairāk attiecas. Pieejiet pie lūpām,  kuras  jūs nenosoda, pieejiet pie labās rokas, kura jūs apžēlos, un acu priekšā, kuras jūs apraud. Pieejiet pie Ķēniņa, visi jūs, lai Viņš jūs paceltu uz garīgajā pilsonībā, apģērbtu jūs ķēnišķajās purpursārtajās drānās, un vainagotu jūsu galvas ar ķēniņu vainagiem, apsēdinātu jūs blakus Sev mielastam kopā ar Saviem svētajiem enģeļiem. Pienāciet, paklausieties un ieraugiet kā Viņš, Visžēlīgais, rīkojās ar grēciniekiem, lai prieks apgaismotu jūsu sirdis.

Turpināt lasīšanu “Sv. Nikolajs (Velimirovičs) – Ko rakstīja Kungs Jēzus Kristus ar pirkstu smiltīs?

Sv. Serbijas Nikolajs – Mozum doto desmit baušļu skaidrojums

4dbb592ec11497271f77c2d98b2f776a
Sv. Serbijas Nikolajs

 IEVADS

Lūk, baušļi, ko Tas Kungs Dievs Cebaots deva tautai caur Savu izredzēto un pravieti Mozu Sinaja kalnā:

 1. “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs… Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.”
 2. “Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes.”
 3. “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.”
 4. “Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam.”
 5. “Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.”
 6. “Tev nebūs nokaut.”
 7. “Tev nebūs laulību pārkāpt.”
 8. “Tev nebūs zagt.”
 9. “Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.”
  10. “Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.”

(2.Moz.20:2-17)

Patiesi, īss šis likums, taču šie baušļi daudz runā ikvienam, kurš prot domāt un kurš meklē savas dvēseles glābšanu.

Tas, kurš ar sirdi nesapratīs šo galveno Dieva likumu, nevarēs pieņemt nedz Kristu, nedz Viņa mācību. Kurš neiemācīsies peldēt seklumā, tas nevarēs peldēt dziļumā, jo noslīks. Un kurš iesākumā neiemācīsies staigāt, nevarēs skriet, jo nokritīs un sasitīsies. Un kurš iesākumā neiemācīsies skaitīt līdz desmit, nekad nevarēs saskaitīt līdz tūkstotim. Un kurš iesākumā neiemācīsies lasīt pa zilbēm, nekad neiemācīsies lasīt tekoši un daiļrunīgi izteikties. Un kurš iesākumā neieliks mājas pamatus, velti mēģinās uzlikt jumtu.

Atkārtoju: kurš neievēro Tā Kunga baušļus, kas doti Mozum, veltīgi klauvēs pie Kristus Valstības durvīm.

Bet ko vēsta Pirmais Dieva Bauslis un ko nozīmē Tā Kunga Baušļi, mēs izpratīsim, ja aplūkosim tos tuvāk un ilgāk padomāsim par tiem.

Turpināt lasīšanu “Sv. Serbijas Nikolajs – Mozum doto desmit baušļu skaidrojums”

Īsa svētītāja Serbijas Nikolaja biogrāfija

nikolay_serbskiy

Nikolajs (Velimirovičs) piedzima 1881. gada 5. janvārī daudzbērnu zemnieku ģimenē nelielā serbu ciematiņā Leliča. Nikolajs bija pirmais bērns no deviņiem. Vecākus sauca Dragomirs un Katarīna Velimiroviči. Viņi bija dievbijīgi zemnieki, kuri dzīvoja saskaņā ar Baznīcas kalendāra gavēņu un dievkalpojumu ritmu, dienas darbu pārtrauca, lai veltītu laiku lūgšanai, un audzināja bērnus Pareizticīgajā Tradīcijā. Māte Katarīna, ļoti dievbijīga un svēta sieviete, sniedza viņam pirmo apmācību par Dievu, Jēzu Kristu, svēto dzīvi un Baznīcas gada svētajām dienām.

Bērnībā viņš mācījās skolā, kas atradās pie Čelije klostera. Vēlāk mācījās ģimnāzijā, pēc kuras pabeigšanas Nikolajs iestājas Belgradas Garīgajā Seminārā, kur parādīja sevi kā spējīgu mācekli. Pēc semināra beigšanas viņš uz neilgu laiku kļuva par lauku skolotāju. Pateicoties viņa lieliskajām spējām un pirmajām spožajām publikācijām, viņš saņēma stipendiju mācībām Šveicē un Vācijā, un vēlāk Anglijā. Oksfordā viņš pabeidza filosofijas fakultāti. Turpināt lasīšanu “Īsa svētītāja Serbijas Nikolaja biogrāfija”

Mīlestība un parāds

Vārds “parāds” ir aizvainojošs priekš mīlestības. Mīlestība nav neko parādā. Mīlestība atdod visu. Parāda nezināšana – lūk vienīgā mīlestības nezināšana. Mīlestība dāvā, parāds aizdod. Mīlestība izpleš savu domu pār visuma robežām, tāpēc šķiet, ka mīlestība ir neprātīga. Parāds ierobežo savu domu ar priekšmetiem un notikumiem, tāpēc šķiet, ka parāds ir saprātīgs.

Svētītājs Serbijas Nikolajs

Kam par maz

Kam nepietiek maza labestība, tas tic lielākai labestībai un meklē to.
Kam par maz lielākas labestības, tas tic varenai labestībai un meklē to.
Kam arī tas ir par maz, tas netic labestībai un nemeklē labestību.
Kam par maz ar zemu morāli, tas tic augstākai un meklē to.
Kam arī tās par maz, meklē vēl augstāku morāli.
Kam par maz ar visaugstāko morāli, tas nekādu morāli nemeklē.
Kam maz gaišās patiesības sejas, meklē vairāk gaismas.
Kam maz vairāk gaismas, meklē vēl vairāk.
Kam maz pašas gaišās patiesības sejas, netic patiesībai un nemeklē nekādu patiesību.

Ar šo tiek izskaidrots tas, ka starp tiem, kas pieņēmis kristietību, dažreiz netikumīgu un bezdievīgu cilvēku vairāk, kā starp nekristiešiem, kas, bijuši bez visa, nav zaudējuši visu.

Svētītājs Serbijas Nikolajs