Metr. Mozus – Par Covid-19 krīzi

covid-19-2-800x500-1

Īsteno Ortodokso Kristiešu (ĪOK) Toronto metropole,
kuru pārvalda Grieķijas ĪOK
Toronto metropolīts Mozus

22. aprīlis/5. maijs,
sv. Teodora Sikeota piemiņas diena

Metropolīta Mozus vēstījums Toronto metropoles iemīļotajai garīdzniecībai un ticīgajiem par notiekošo Covid-19 krīzi.

Iemīļotie dēli, Kristus ganāmpulka gani!
Iemīļotie bērni, saprātīgā ganāmpulka saprātīgās avis!
Es jūs sveicinu ar garīgu prieku neuzvaramajā Augšāmcelšanās cerībā:

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! PATIESI VIŅŠ IR AUGŠĀMCĒLIES!

Tā kā pašreizējā COVID-19 krīze turpinās, es vēlos vērsties pie jums kā jūsu tēvs Kristū, iedrošināt jūs Kunga Augšāmcelšanās spēkā, cerībā uz mūsu pestīšanu un sniegt prātīgus ieteikumus mums apkārt esošajā juceklī.

Šīs krīzes laikā mūsu Svētā Sinode kopā ar atsevišķiem mūsu Grieķijas Īsteno Ortodokso Kristiešu Baznīcas hierarhiem ir laikus un bagātīgi snieguši aicinājumus mums visiem pastiprināt mūsu lūgšanas, gavēšanu, ziedoties un mīloši rīkoties pret tuvākajiem. Ja mēs nepadarīsim skaidrāku mūsu garīgo redzi, attīrot no kaislībām, kā mēs būsim spējīgi nemaldīgi “izprast laika zīmes”[1], kā mūsu Kungs prasa? Tik tiešām mums ir jādara skaidrāka mūsu garīgā redze, un mums arī jāizprot laika zīmes. Es tagad vēlos runāt par šo pēdējo pienākumu – laika zīmju izprašanu.

Daudzi no jums zina, ka es mīlu runāt par Ortodoksiju kā par “iesvētītu veselo saprātu”. Jūs esat Kristus ganāmpulka saprātīgās avis, aicinātas būt gudras kā čūskas un bez viltus kā baloži[2]. No jums netiek prasīts – tik tiešām ne – praktizēt aklu paklausību Baznīcas vadībai[3]. Daudzi no mums šeit ir kādreiz bijuši locekļi baznīciskās jurisdikcijās, kuras ir kļuvušas sagandētas un iekritušas hērēzē. Apdomība ir tikums. Ja mēs nemeklētu patiesību attiecīgā brīdī pagātnē, mēs neatrastu pareizi ticību apliecinošo Grieķijas Īsteno Ortodokso Kristiešu Baznīcu.

Šodien ir vēl vairāk acīmredzams, ka mums nav jāpiekopj aklas paklausības ieradums attiecībā uz laicīgām autoritātēm, it īpaši, kad Antikrista gars ir tik acīmredzami klātesošs mūsu kultūrā. Daudzas laicīgās autoritātes ir atkārtoti atklājušas savu naidīgumu pret Baznīcas institūcijām, vēsturiski krīstīgo sabiedrību un tradicionālo ģimeni, un ir atklāti pasludinājušas savus nolūkus tās visas sagraut. Visās lietās, kas ir likumīgas Dieva acīs, mums ir japakļaujas laicīgām autoritātēm: dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder. Savukārt, kad ķeizars nekaunīgi pieprasa sev dieva statusu, mums ir jāpretojas viņam, pat ja tas nozīmē pieņemt mocekļa nāvi.

Es no sirds iedrošinu manu ar saprātu apdāvināto ganāmpulku uzturēt cieņpilnu un labsirdīgu attieksmi pret laicīgajām autoritātēm, bet patiesai cieņai, kā arī patiesai labsirdībai – agape[4] – jābūt paustai mūsu gatavībā  drosmīgi “runāt patiesību mīlestībā” (Ef.4:15).

Vēsturiskā realitāte un veselais saprāts pieprasa, lai mēs redzētu atšķirību starp godbijīgiem ortodoksāliem valdniekiem pagātnē un pašreizējiem antikristīgajiem sekulārajiem režīmiem[5], kuri tagad jau ilgu laiku ir atklāti un skaidri padarījuši savus nolūkus ne tikai dabūt prom Baznīcu no publiskās sfēras, bet arī iebrukt mūsu dievnamos, mūsu mājās un pat mūsu prātos, lai radītu sekularizētu antikristīgu “paradīzi uz zemes”.

Ateistiskā sekulārisma līderi ir atklāti rakstījuši par augstāk minētajiem mērķiem vairāk kā simts gadus. Vajag tikai pievērst rūpīgi uzmanību vārdiem, kas rakstīti viņu pašu grāmatās un publikācijās, un novērot viņu rīcību. Tajā nav nekādas slēptas konspirācijas, bet drīzāk bieži proklamēta un oficiāli sankcionēta programma izplatīt Antikrista garu un šādā garā ieviest likumus un atbilstošu politiku. Mums nav daudz jārok detalizētos un nedrošos sv. Jāņa Atklāsmes grāmatas skaidrojumos, lai nonāktu pie šādiem secinājumiem. Mums nav  jāspekulē par laiku, kad tieši notiks paša Antikrista ierašanās uz zemes, lai varētu izšķirt Antikrista garu, kurš ir karojis pret Baznīcu jau no sākuma. Mums tikai jābūt nosvērtiem un uzmanīgiem, pastāvīgi lojāliem Baznīcas mācībai un mūsu kristīgajai sirdsapziņai.

Tādēļ jebkuram ortodoksālajam kristietim manā patvērumā, kuri vēlas atklāti apšaubīt un kritiski iztaujāt oficiālo mediju stāstīto vai valdības politiku pašreizējā situācijā, ir mana svētība tā darīt, kamēr viņš izmanto informāciju no uzticamiem avotiem, veic saprātīgus argumentus, un darbojas labsirdīgā un patiesi ortodoksā garā, ko veido lūgšana un veselīga garīgā dzīve. Baznīcā ir vieta likumīgām domstarpībām par šiem jautājumiem. Mūsu kopīgais mērķis ir lūgties Dievam, lai patiesība atklātos, un aktīvi meklēt patiesību. Neviens nedrīkst būt iebiedēts, izsmiets vai kāda cita kaunināts par patiesības meklēšanu un viedokļa paušanu.

Svētā mīlestība un pazemība neizslēdz drosmi un kareivīgumu ļaunuma priekšā. Ir laiks, kad no mūsu laicīgajiem vadītājiem jāpieprasa atbildību par mūsu ģimeņu labklājību. Runāsim patiesību mīlestībā.

Jūsu dedzīgais lūdzējs Tā Kunga priekšā,
Toronto metropolīts Mozus

[1] Mat.16:3
[2] Mat.10:16
[3] Jāpiebilst, ka te ar vārdu Baznīca apzīmē tās ortodoksālās organizācijas, kopienas un ļaudis, kuras pieder pie tiem, kuri saglabā pareizticīgo mācību, nevis jebkurai organizācijai, kura uzdodas par pareizticīgo un tajā pat laikā atrodas herētiskā stāvoklī (mūsdienās populārās herēzes ir ekumēnisms, sergiānisms, sociālais evaņģēlijs u.c.). Jo tādām iestādēm pareizticīgajiem vispār nav pienākums paklausīt un pakļauties, bet gluži otrādi – atvairīt. – Tulk. piez.
[4] Agape (grieķu ἀγάπη, agapē) ir kristīgais termins grieķu valodā, kas apzīmē mīlestību, “augstāko mīlestības formu, labsirdību, žēlsirdību” un “Dieva mīlestību pret cilvēku un cilvēka mīlestību pret Dievu”.
[5] Skaidrības labad jāpiebilst, ka tas arī ietver Kremļa pseido-pareizticīgo režīmu, jo šī OĪK Toronto metropole neatzīst padomju sistēmas un Kremļa (neo-padomju sistēmas) formēto un kontrolēto Maskavas patriarhātu par ortodoksālu un reizēm propagandā ortodoksālo valdnieku imitējošo Putinu par pareizticīgu. – Tulk. piez.

Avots: https://goctoronto.org/wp-content/uploads/2020/05/Covid.Encyclical.2020May.5.pdf

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.