Notiesāts uz nemirstību

Svētlaimīgā Justīna no Čelije pamācība Pashā

Фреска из храма Протата. Карея. Афон.

Mūsu tēvs, arhimandrīts Justīns Popovičs (1894-1979) bija teologs, cīnītājs, rakstnieks, pragmatiskas baznīcas dzīves kritiķis, filosofs, vadīja klosteri Čelije, blakus Valjevo.

Cilvēks notiesāja Dievu uz nāvi, ar Savu Augšāmcelšanos Viņš notiesāja cilvēku uz nemirstību. Pretī sitieniem Viņš sniedz apskāvienu; par ļaunprātīgu izmantošanu – svētī; pret nāvi dod nemirstību. Cilvēks nekad neparādīja tik daudz naida pret Dievu, kā tad, kad sita Viņu krustā; un Dievs nekad neparādīja vairāk mīlestības pret cilvēku, kā tad, kad Viņš augšāmcēlās.  Cilvēks pat gribēja novest Dievu līdz mirstīgumam, bet Dievs ar Savu Augšāmcelšanos padarīja cilvēku nemirstīgu. Krustā sistais Dievs ir Uzcēlies un nogalinājis nāvi. Nāves vairs nav. Nemirstība ir apņēmusi cilvēku un visu pasauli.

Ar Dievcilvēka Augšāmcelšanos cilvēka daba tika neatgriežami uzvesta uz nemirstības ceļa, un kļuva par briesmīgu pašai nāvei. Jo pirms Kristus Augšāmcelšanās nāve bija briesmīga cilvēkam, bet pēc Kristus Augšāmcelšanās cilvēks ir kļuvis briesmīgs nāvei. Kad cilvēks dzīvo ar ticību Uzceltajam Dievcilvēkam, viņš dzīvo pāri nāvei, tai nesasniedzami; tā ir viņa kāju pamesls: “Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis?” (1.Kor.15:55)

Kad Kristum piederošs cilvēks mirst, viņš vienkārši atliek malā savu ķermeni kā apģērbu, kurā viņš atkal būs ietērpts Pastarajā Tiesā.

Pirms Dievcilvēka Augšāmcelšanās nāve bija cilvēka otrā daba: iesākumā – dzīve, pēc tam – nāve[1]. Bet ar Savu Augšāmcelšanos Tas Kungs visu izmainīja: nemirstība kļuva par cilvēka otro dabu, tā ir kļuvusi cilvēkam dabiska, bet nāve – pretdabiska. Kā pirms Kristus Augšāmcelšanās cilvēkiem bija dabiski mirt, tā pēc Kristus Augšāmcelšanās cilvēkiem ir dabiski būt nemirstīgiem.

Ar grēku cilvēks kļuva mirstīgs un pārejošs; ar Dievcilvēka Augšāmcelšanos viņš kļuva nemirstīgs un mūžīgs. Šis ir Kristus Augšāmcelšanās spēks, varenība un visvarenība. Bez tā nebūtu bijis Kristietības. No visiem brīnumiem šis ir vislielākais brīnums. Visiem citiem brīnumiem tas bija par avotu un tie veda pie tā. No tā auga ticība, mīlestība, cerība, lūgšana un mīlestība uz Dievu. Lūk! Bēgošie mācekļi aizskrēja no Jēzus, kad Viņš nomira, atgriezās pie Viņa, tāpēc ka Viņš uzcēlās. Lūk! Virsnieks atzina Kristu par Dieva Dēlu, kad viņš redzēja Augšāmcelšanos no kapa. Lūk! Visi pirmie kristieši bija kļuvuši par kristiešiem, tāpēc ka Tas Kungs augšāmcēlās, tāpēc ka nāve bija uzvarēta. Tas nepiemīt nevienai citai ticībai; tas, ko Kungs Kristus paceļ pār visiem citiem dieviem un cilvēkiem; tas visneapšaubāmākajā veidā parāda un demonstrē, ka Jēzus Kristus ir Vienīgais Patiesais Dievs un Kungs visā pasaulē.MHcKTkXFKFs

Kristus Augšāmcelšanās dēļ, Viņa uzvaras pār nāvi dēļ, cilvēki ir kļuvuši, turpina kļūt un turpinās kļūt par kristiešiem. Visa Kristietības vēsture ir nekas cits, kā unikāla brīnuma vēsture, proti, Kristus Augšāmcelšanās, kas nesalauzti vijās caur kristiešu sirdīm no dienas uz dienu, no gada uz gadu, caur gadsimtiem, līdz Pastarajai Tiesai.

Cilvēks piedzimst nevis, kad māte dzemdē viņu pasaulē, bet kad viņš nāk pie ticības Augšāmceltajam Kristum, tad viņš piedzimst mūžīgai dzīvei, turpretī māte dzemdē bērnu nāvei, kapam. Kristus Augšāmcelšanās ir māte mums visiem, visiem kristiešiem, nemirstīgo māte. Ar ticību Augšāmcelšanai cilvēks piedzimst no jauna, dzimst mūžībai. “Tas ir neiespējami!” saka skeptiķis. Bet tu klausi, ko saka Augšāmceltais Dievcilvēks:

“Tas visu spēj, kas tic.” (Marks 9:23)

Ticīgais ir tas, kurš dzīvo ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu esamību saskaņā ar Augšāmceltā Kunga Jēzus Evaņģēliju.

Ticība ir mūsu uzvara, ar kuru mēs pārvaram nāvi; ticība Augšāmceltajam Kungam Jēzum. Nāve, kur ir tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks. Tas Kungs “atņēmis nāves dzeloni.” Nāve ir čūska; grēks ir tās indes zobi. Ar grēku nāve iecērt savu indi cilvēka dvēselē un ķermenī. Jo cilvēkam ir vairāk grēku, jo vairāk kodienu, caur kuriem nāves iecērt viņā savu indi.

Kad lapsene iedzeļ cilvēkam, viņš izmanto visu savu spēku, lai izvilktu dzeloni. Bet kas jāizdara, kad viņu ievaino grēks? Jāsauc uz Augšāmcēlušos Kungu Jēzu ticībā un lūgšanā, ka Viņš var izņemt nāves dzelonis no dvēseles. Viņš Savā lielajā mīlošajā laipnībā to izdarīs, jo Viņš ir pārpildīts ar žēlastību un mīlestību. Kad daudzas lapsenes uzbrūk cilvēka ķermenim un savaino viņu ar daudz dzeloņiem, cilvēks ir saindēts un mirst. Tas pats notiek ar cilvēka dvēseli, kad to savaino daudzi grēki: tā ir saindēta un mirst nāvē bez augšāmcelšanās.

Pārvarot sevī grēku caur Kristu, cilvēks uzvar nāvi. Ja esi nodzīvojis dienu pat bez viena sava grēka uzvarēšanas, zini, ka tu esi kļuvis mirušāks. Uzvari vienu, divus vai trīs no saviem grēkiem, un, lūk: tu esi kļuvis jaunāks par jaunatni, kura noveco, jauns nemirstībā un mūžībā. Nekad neaizmirsti, ka ticēt Kunga Kristus Augšāmcelšanai, nozīmē veikt ilgstošu cīņu ar grēkiem, ar ļaunumu, ar nāvi.

Ja cilvēks cīnās ar grēku un kaislībām, tas parāda, ka viņš tik tiešām tic Augšāmceltajam Kungam; ja viņš cīnās ar tām, viņš cīnās par mūžīgo dzīvi. Ja viņš necīnās, viņa ticība ir veltīga. Ja cilvēka ticība nav cīņa par nemirstību un mūžību, tad saki man, kas tā ir? Ja ticība Kristum neved mūs pie augšāmcelšanās un mūžīgās dzīves, tad kāda mums jēga no tās? Ja Kristus nav augšāmcelts, tas nozīmētu, ka nedz grēks, nedz nāve nav uzvarēta, tad kādēļ ticēt Kristum?

Tajā, kurš ticībā Augšāmceltajam Kristum cīnās ar katru savu grēku, tiks pakāpeniski nostiprināta sajūta, ka Kristus tik tiešām ir augšāmcēlies, tik tiešām uzvarējis grēka dzeloni, tik tiešām ir uzvarējis nāvi kaujas frontēs. Grēks pakāpeniski izdeldē cilvēkā dvēseli, dzenot to nāvē, pārveidojot to no nemirstības par mirstību, no neiznīcības par iznīcību. Jo vairāk grēku, jo mirstīgāks cilvēks. Ja cilvēks nejūt sevī nemirstību, zini, ka viņš ir grēkos, sliktās domās, gurdenās sajūtās. Kristietība aicina: Cīnies ar nāvi līdz pēdējai elpai, cīnies līdz tiek sasniegta pēdējā uzvara. Katrs grēks ir novirzīšanās; katra kaislība ir atkāpšanās; katrs netikums ir sakāve.

eG1gw5P_9TINav jābrīnās, ka kristieši arī ķermeniski mirst. Tā ir tāpēc, ka ķermeņa nāve ir sēja. Mirstīgais ķermenis tiek sēts, saka apustulis Pāvils, un tas aug, un augšāmceļas nemirstīgā ķermenī[2]. Ķermenis izšķīst, kā iesēta sēkla, lai Svētais Gars var to dzīvināt un pilnveidot. Ja Kungs Kristus nebūtu bijis augšāmcelts ķermenī, kāda tad Viņam no tā būtu jēga? Viņš nebūtu izglābis visu cilvēku kopumā. Ja Viņā ķermenis netiktu augšāmcelts, tad kāpēc Viņš iemiesojās?

Kāpēc Viņš pieņēma miesu, ja Viņš tai neko nepiešķīra no Sava Dievišķuma?

Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad kāpēc Viņam ticēt? Ja godīgi, es nekad neticētu Viņam, ja Viņš nebūtu augšāmcēlies un tādējādi neuzvarētu nāvi. Mūsu lielākais ienaidnieks tika nogalināts un mums tika dota nemirstība. Bez tā mūsu pasaule ir trokšņainas, riebīgas muļķības un izmisuma izrāde, jo nedz Debesīs, nedz zem Debesīm nav lielākas muļķības, kā šī pasaule bez Augšāmcelšanās; un nav lielāka izmisuma par šo dzīvi bez nemirstības. Nav nevienas nožēlojamākas būtnes pasaulē par cilvēku, kurš netic mirušo augšāmcelšanai. Tādam cilvēkam labāk būtu, ka viņš nebūtu piedzimis.

Mūsu cilvēciskajā pasaulē nāve ir lielākās mocības un necilvēcīgākās šausmas. Brīvība no šīm mocībām un šausmām ir pestīšanā. Šādu pestīšanu cilvēkiem deva nāves Uzvarētājs – Augšāmceltais Dievcilvēks. Viņš saistīja ar mums visu pestīšanas noslēpumu ar Savu Augšāmcelšanos. Būt glābtiem, nozīmē nodrošināt mūsu ķermeni un dvēseli ar nemirstību un mūžīgo dzīvi. Kā mēs to sasniedzam? Nekādā citādā veidā, kā tikai ar dievcilvēcisku dzīvi, jaunu dzīvi, dzīvi Augšāmceltajā Kungā, Tā Kunga Augšāmcelšanā un uz tās pamata.

Mums, kristiešiem, mūsu dzīve uz zemes ir skola, kurā mēs mācamies, kā nodrošināt sevi ar augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvi. Kāda jēga no šīs dzīves, ja mēs tajā nevaram sasniegt mūžīgo dzīvi? Bet, lai varētu būt augšāmcelts ar Kungu Kristu, cilvēkam vajag sākumā ciest ar Viņu, un dzīvot Viņa dzīvi kā pašam savu. Ja viņš to dara, tad Pashā viņš var teikt kopā ar svēto Gregoriju Teologu:

“Vakar es līdz ar Tevi, Kristu, tiku aprakts, šodien, kad Tu esi augšāmcēlies, es arī ceļos augšām; vakar es līdz ar Tevi tiku krustā sists.”[3]

Kristus Četru Evaņģēliju vārdus var apkopot tikai dažos vārdos:

“Kristus ir Augšāmcēlies! Patiesi Viņš ir augšāmcēlies!”

Katrā no šiem vārdiem ir Evaņģēlijs, un Četros Evaņģēlijos ir visas Dieva pasaules, redzamās un neredzamās, jēga. Kad visas cilvēku zināšanas un visas domas ir sakoncentrētas Pashas sveicienā: “Kristus ir Augšāmcēlies”, tad nemirstīgs prieks apņem visas būtnes un priekā atbild: “Patiesi Viņš ir augšāmcēlies!”

No angļu valodas tulkojis Aleksandrs Armands Kalniņš
Avots: PREACHERS INSTITUTE

[1] Nāve šeit tiek saprasta nevis ateistiski materiālistiskajā skatījumā, kas uzskata, ka pēc bioloģiskās ķermeņa nāves cilvēks pārtrauc vispār eksistēt, bet gan baznīciskā skatījumā, ka līdz Kristus Iemiesošanās notikumam pēc bioloģiskās nāves satrūd cilvēka miesa, bet dvēsele turpina pastāvēt ēnu pasaulē (šeolā), nāves realitātē, kā no Dieva atsvešinātā stāvoklī. Turklāt pareizticīgā mācība par cilvēku māca, ka cilvēks ir dvēsele un ķermenis kopā un ka nedz cilvēka dvēsele bez ķermeņa, nedz cilvēka ķermenis bez dvēseles ir cilvēks kopumā, bet tikai daļa no cilvēka, tādēļ dvēseles šķiršanās no miesas un miesas iznīkšana ir kritušā, sagrozītā stāvokļa esamības veids, kuru nāca labot Kristus un kas tiks galīgi izlabots ar Kristus Otro atnākšanu un Vispārīgu mirušo augšāmcelšanu. – Tulk. piez.

[2]  “Tāpat būs arī ar mirušo augšāmcelšanos. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā; sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēts top dvēseliskais ķermenis, uzmodināts garīgais ķermenis. Kā ir dvēseliskais ķermenis, tā ir arī garīgais ķermenis” 1.Kor.15:42-44

[3] Pashas rīta dievkalpojuma kanona 3. dziesmas 2. tropārs.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.