Pilnveidošanās un Krusta Noslēpums Bībelē un Tēvu uzskatos

Protopresbiters Jānis Romanidiss

raspyatie-novgorod

Jāuzsver, ka pretēji franku-latīņu[1] sistēmām vispār, bibliskā un patristiskā[2] mācība par pilnveidošanos nav statiska. Pēc pirmajām dievišķošanās jeb Dieva redzēšanas pakāpēm, eņģeļu un cilvēku attīstīšanās uz augstāku pilnveidošanās stāvokli ir bezgalīga. Tādējādi eņģeļi un cilvēki tika radīti nosacīti pilnīgi, lai tie varētu kļūt mūžīgi un bezgalīgi pilnīgāki. Tas nozīmē, ka eņģeļu mūži (realitātes dimensija, kurā mājo eņģeļi – tulk. piez.), kā arī cilvēku laiks, netiks atcelti par spīti Dieva Godības[3] spožumam, jo vienmēr būs pilnveidošanās stāvokļu pēctecīgums.

Neizbēgams pilnveidošanās līdzeklis ir visu vēlmju krustā sišana un caur to patmīlības izskaušana caur pārmantoto ticību un bezierunu paklausību Dieva gribai. Pilnveidošanās caur paklausību ir piemērojama eņģeļiem pirms sātana un dēmonu krišanas, tā kā pēc krišanas nav nožēlas tiem eņģeļiem, kuri atkrita. Tomēr paklausība nav pašmērķis, it kā caur verdzisku attieksmi kāds varētu sasniegt statisku stāvokli jeb svētlaimi, kas noved pie pastāvīgas verdziskas jeb savtīgas attieksmes veidošanas pret Dievu. Kalpa un algotņa pakāpēs cilvēks piedalās Dieva sniegtajā pilnveidošanā caur līdzdalību šķīstījošajā, apgaismojošajā un dievišķojošajā Krusta Noslēpuma žēlastībā[4]. Tā šķīstī no kaislībām un apgaismo, un iesvēta visu cilvēku kopumā, padarot par iespējamu caur cilvēka sadarbošanos (sinerģiju) paklausību Dieva gribai līdz nāvei, caur kuru Dieva žēlastība pārvērš šo savtīgo paklausību par nesavtīgu mīlestību. Tā rezultātā cilvēkam uz žēlastības pamata tiek dāvāta dievišķošanās, kļūšana par Dieva draugu un līdzstrādnieku[5], brāli un līdzvaldītāju ar Kristu un adoptētu Jaunavas dēlu.

Bez Krusta un Augšāmcelšanās Noslēpuma apgūšanas, caur kuru cilvēks tiek šķīstīts, apgaismots un saņem dievišķošanu un tādējādi pārvar savtīgumu un patmīlību, kura sakņojas viņa bailēs no nāves, nav iespējams nevienam cilvēkam sasniegt piedalīšanos Dieva dievišķojošajā mīlestībā, caur kuru viņš kļūst par Dieva draugu. “Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā.” (1.Jņ.4:18) Tas ir tāpēc, ka starp citām lietām, nāve ir sātana ierocis pret visu pasauli, caur kuru galvenais Dieva ienaidnieks paverdzina cilvēkus kalpošanai, kas izriet no bailēm. “Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā.” (Ebr.2:14-15)

Jāuzsver, ka krusts, kuru pieņem katrs Kristus sekotājs, nav, kā daudzi domā, dažādas problēmas, ar ko sastopamies savā dzīvē. Gluži pretēji, krusts ir aktīva cīņa, kuru katrs ticīgais uzņemas, lai varētu saglabāt paklausību Dieva gribai līdz nāvei, caur kuru viņš nonāk līdz dievišķošanai. Cilvēku pestīšanu neveido vienkārši Kunga krustā sišana par viņiem un Krusta upura augļu apgūšana svētlaimīgu vēlmju apmierināšanai. Gluži pretēji, katram ticīgajam vajadzētu būt sistam krustā nevis nejauši, bet labprāt, tieši kā bija ar Kristu, tāpēc ka tikai caur šo patvaļīgo krustā sišanu tiek sasniegta piedalīšanās Krusta Noslēpumā, caur kuru cilvēks tiek pārveidots no patmīlīga uz Dieva draugu un par dievu uz žēlastības pamata.

No angļu valodas tulkojis Aleksandrs Armands Kalniņš
Avots: Professor John Romanides An Outline of Orthodox Patristic Dogmatics

[1] Par franku-latīņu teoloģiskajām sistēmām, kas ir bijušas pāvestības pamatā un lielā mērā arī protestantismā, kas iznācis no pāvestisma, lai gūtu priekšstatu, sniegsim plašāku citātu: “Kārlim Lielajam bija ļoti liela loma Eiropas vēsturē. Īstenībā viņš ir dižākais no franku karaļiem, kurš 8. gadsimtā iekaroja gandrīz visu Eiropu, sākot ar Centrālo Eiropu un tad Rietumeiropu, un uzspieda īpatnēju teoloģiju un īpatnēju kultūru.

   Ļoti svarīgi, ka Frankfurtes koncils (794. g.), kuru sasauca Kārlis Lielais, nosodīja VII Vispasaules Koncilu. Viņi domāja, ka VII Vispasaules Koncils noteica, ka mums vajag pielūgt svētās ikonas, kas ir kļūdaina vārda ‘godāt’ iztulkošana. Kad mēs sakām ‘mēs tām izrādām godu’, it kā tas būtu tas pats, kas teikt ‘pielūgt’. Lai gan tur bija paša Kārļa Lielā teologi, kas pilnībā apzinājās, ka tas tā nebija domāts. Šī apzinātā pārpratuma dēļ viņi apgalvoja, ka austrumu romieši pielūdza ikonas, un tāpēc viņi ir elku pielūdzēji – hellēņi (ar to domājot ‘pagāni’) un grieķi. Viņi piesavinājās sev terminu ‘romietis’, un ģermāņu tautu padarīja par Svēto Romas impēriju.

    Šis notikums Frankfurtē ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo tur sāka notikt dižākā vēstures falsifikācija, kā mēdza teikt tēvs Jānis Romanidiss. Līdz tam mēs visi tikām saukti par ‘romiešiem’, tas ir, bija Austrumu un Rietumu Romas impērija. Bet tad viņi sāka mūs apsaukt par ‘grieķiem’, pievienojot tam nozīmi ‘divkosis’. Viņi pretendēja, ka viņi ir īstie romieši un īstie pareizticīgie. Tā viņi pieņēma latīņu valodu, paņēma svētlaimīgā Augustīna mācību, kuru viņi skaidroja, maldīgi interpretēja un paplašināja viņa idejas tālāk.

   Tādējādi, balstoties uz saprātu, attīstījās tas, ko mēs saucam par ‘sholastisko teoloģiju’ un kuru tēvs Jānis Romanidiss sauca par ‘franku teoloģiju’ jeb ‘frank-latīņu teoloģiju’. Termins ‘sholastiskā teoloģija’ dominēja, jo tajos laikos tika dibinātas universitātes ar to ‘skolām’, un pasniedzēji, kurus mēs tagad sauktu par profesoriem, bija pazīstami kā ‘sholasti’, jo viņi mācīja ‘skolās’. No tā mēs arī iegūstam ‘sholasticismu’, kas tika balstīts uz klasisko metafiziku.” pilns raksts metr. Ierofejs (Vlahoss) “Rietumu Austrumi un Austrumu Rietumi”

[2] Patristisks – tāds, kas saistīts ar Baznīcas Tēvu mācību. No grieķu vārda ‘pater’ – tēvs. Baznīcas Tēvi ir svētie, kas ar teoloģiju nodarbojās, izejot no Dieva pieredzes, un patiecoties tam, ka bija labi izglītoti, spēja izklāstīt patiesā Dieva pieredzē, dievišķošanā, blastīto mācību. – Tulk. piez.

[3] Godība jeb slava (grieķu val. doksa, ebreju val. kavod, krievu val. слава, angļu val. glory) Baznīcas terminoloģijā pārsvarā apzīmē Dieva neradītās enerģijas krāšņumu jeb neradīto gaismu. Grieķu vārds ortodoksia, latviski tiek tulkots kā ‘pareizticība’, bet burtiskāk tas būtu ‘pareiza godība/slava’. Pareizticīgās teoloģijas, dievkalpojuma un dzīves pamatā ir svēto pieredze, kuri bija sasnieguši pagodināšanu (izrotāšanu ar dievišķo godību) jeb dievišķošanu. Svēto izklāsts par šo pareizo, īsteno Dieva pieredzi, ticību un kalpošanu izriet no šī augstākā dievsaskarsmes stāvokļa, kuru piedzīvoja kā Vecās Derības patriarhi, pravieši un taisnie, tā Jaunās Derības apustuļi, Baznīcas tēvi un citi svētie līdz mūsdienām, kuri redzēja Dievu “vaigu vaigā”. Apustuļi redzēja Tabora kalnā Kristus godību, kad “Viņa vaigs spīdēja kā saule, un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma” (Mt.17:2). Mozum nokāpjot no Sinaja kalna, neiemiesotā Dieva Vārda Kristus godība atspīdēja no viņa vaiga: “Un notika, Mozum nokāpjot no Sinaja kalna, ka divas liecības plāksnes bija viņa rokā; un Mozus nezināja, no kalna nokāpjot, ka viņa vaiga āda spīdēja, jo viņš bija runājis ar Dievu” (2.Moz.34:29). – Tulk. piez.

[4] Žēlastība ir Paša Dieva enerģija, Dieva neradītā enerģija. Atbilstoši Baznīcas mācībai cilvēka dzīves mērķis ir šķīstīties no grēkiem un kaislībām, lai arvien vairāk savienotos ar Dievu – dievišķotos. Dievs ar Savām enerģijām (žēlastību, svētību) ir līdzdarbīgs visā cilvēka dziedināšanas un atjaunošanas procesā, kas notiek Kristus Miesā – Baznīcā dzīvojot saskaņā ar svēto tēvu Tradīciju. Šo tēmu izgaismo raksti: Tēvs Mihails Šanburs “Vai esi glābts uz žēlastības pamata?”, Klarks Karltons “Palamisms divpadsmit minūtēs vai mazāk”  – Tulk. piez.

[5] “Jo mēs esam Dieva līdzstrādnieki, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne.” 1.Kor.3:9 – Tulk. piez.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.