Par Baznīcas “tīrību”

%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a_%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%8f_%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d1%8f_%d1%86%d1%80%d0%ba%d0%b2%d0%b5_%d0%b7%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84

Mūsdienās ir tādas reliģijas, kuras apgalvo, ka tās sastāda “Dieva tīro Baznīcu” un ka šī viņu “tīrība” ir pietiekams pierādījums viņu ticības patiesīgumam. Mēs zemāk grasāmies parādīt šī apgalvojuma kļūdīgumu – ko projicē tādi cilvēki, kuri nekad nav sapratuši kristīgā Evaņģēlija jēgu.

 

  1. Vai pastāv tāda lieta kā “tīro” Baznīca?

Vecajā Izraēlā bija daudzi, kuri bija neuzticīgi Dievam un liekulīgi. Par spīti faktam, ka cilvēki bija tādi, tajā laikā tā bija Dieva Baznīca. Apustulis Pēteris saka mums, ka tieši tas pats, kas notika ar seno Izraēlu, notiks arī ar kristiešiem.

Tas ir aprakstīts Pētera 2. vēstules 2. nodaļā:

1Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības (herēzes), noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. 2Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. 3Mantkārībā viņi izmantos jūs ar izdomātiem vārdiem; sodība, kas jau sen viņiem nolemta, nekavējas nākt, un viņu posts nesnauž. 4Jo arī eņģeļus, kas apgrēkojās, Dievs nesaudzēja, bet nometa tos pazemes tumšajās bedrēs, lai glabātu sodam. 5Viņš arī nesaudzēja seno pasauli, bet sūtīdams plūdus bezdievīgajai pasaulei, izglāba tikai taisnības sludinātāju Nou līdz ar septiņiem citiem. 6Tāpat Viņš nosodīja Sodomas un Gomoras pilsētas, pārvērzdams tās pelnos un iznīcinādams, tā atstājot biedinošu piemēru visiem, kas grib grēkot. 7Viņš izglāba taisno Latu, kam bezdievju netiklā dzīve sagādāja ciešanas. 8Jo taisnais, kas dzīvoja viņu vidū, mocījās savā taisnajā dvēselē dienu no dienas, redzēdams un dzirdēdams viņu negantos darbus. 9Tā Tas Kungs prot izglābt dievbijīgos no kārdinājuma, bet netaisnus paturēt mokām soda dienā, 10sevišķi tos, kas seko miesai kārībās, kas viņus apgāna, un nicina augsto varu. Pārdroši pārgalvji, tie nebīstas no godības eņģeļiem, bet zaimo tos, 11kamēr eņģeļi, kaut gan tie ir stiprumā un spēkā lielāki, nenosoda viņus, tos zaimodami Tā Kunga priekšā. 12Viņi kā neprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas radīti satveršanai un nokaušanai, tāpat kā šie ies bojā, tāpēc ka tie zaimo to, ko tie nepazīst, 13saņemdami netaisnības algu; salds prieks tiem šķiet baudu dzīve dienā, viņi ir kauna traipi, savā viltībā mielodamies kopā ar jums. 14Viņu acis ir vērstas tikai uz laulības pārkāpēju un alkst grēka; tie vilina nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mantkārībā; tie lāstam pakļauti. 15Atstādami taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami Bileāmam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas, 16bet saņēma pamācību par savu pārkāpumu: bez valodas lops, sākdams runāt cilvēka valodā, aizkavēja pravieša neprātīgo nodomu. 17Tie ir avoti bez ūdens, vēja dzenāti mākoņi, viņiem nolemta visdziļākā tumsība. 18Jo, runādami lepnus, tukšus vārdus, tie vilina ar miesas kārībām netiklās baudās tos, kas tikko izbēguši maldu ceļu gājējiem. 19Apsolīdami tiem svabadību, paši viņi kalpo postam, jo, kura kāds ir uzvarēts, tā kalps viņš ir. 20Jo, ja tie, kas pasaules gānekļiem mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus atziņā izbēguši, bet tajos atkal iepīti, zaudē cīņu, tad viņu gals ir kļuvis ļaunāks nekā viņu sākums. 21Jo labāk viņiem būtu bijis, kad tie nebūtu atzinuši taisnības ceļu, nekā pie atziņas nākušiem nogriezties no viņiem uzticētā svētā baušļa. 22Bet viņiem ir noticis pēc sakāmā vārda patiesības: suns atgriežas pie sava paša vēmekļa, kā arī: cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos.

Apustulis sāk šo nodaļu pieminot, ka kristiešu vidū būs viltus pravieši, kā tas bija Izraēla tautā, un ka viņu uzvedības dēļ Patiesības (Tā Kunga Pareizticīgās Baznīcas) ceļš tiks zaimots. Viņi radīs herēzes (aplamas mācības – Tulk. piez.), viņi būs mantkārīgi un arī izmantos savus brāļus, atbilstoši 1. un 2. pantam.

9. pantā ir teikts, ka visi viņi saņems pelnīto sodu tiesas dienā, kamēr taisnīgie un uzticīgie kristieši tiks pienācīgi apbalvoti. Bet arī tas acīmredzami nozīmē, ka šī nepatīkamā situācija ieilgs līdz tiesas dienai!! Tāpēc nebūs Baznīca ar “vienīgi tīrajiem”, kā apgalvo kādas piētiskas grupas.

10.-14. un 16. pantā apustulis Pēteris saka, ka viltus kristieši būs ieinteresēti tikai savās netikumīgajās baudās un zaimošanā, un izmantos ticību savai materiālajai peļņai. Un visbeidzot salīdzina viņus ar cūkām, tā kā, būdami attīrīti kristībās, viņi atkal iestingst grēka purvā; un arī ka viņi būs kā suņi, kas atgriežas, lai ēstu savus vēmekļus (22. pants).

Nepārprotami (atbilstoši 21. pantam), būtu labāk viņiem vispār nekļūt par kristiešiem, nekā kļūt par kristiešiem un turpināt grēkot BAZNĪCĀ. Šeit apustulis runā par tiem kristiešu vidū, kuri ir kristieši tikai nosaukuma pēc.

Vai apustulis saka kaut kur šeit, ka Dievs atgrūdīs taisnīgos negodbijīgo dēļ? Protams, ka ne! Šī lišķīgā ideja, kas pavēršas pret Dievu, var atrasties tikai to neveselīgajā iztēlē, kuri grib attaisnot savu pastāvēšanu kā “kristieši”, ārpus Pareizticīgās Baznīcas.

Ko Jēzus Kristus mums māca? Mateja 13:24-30[1] un 36-43[2] Viņš stāsta līdzību – līdzību par kviešu iesēšanu un nezālēm. Šeit ir vairāk, kā skaidrs, ka kaut arī Jēzus Kristus iesēja kviešus (tas ir, īstos kristiešus), Sātans arī iesēja nezāles Dieva Valstības klajumā – Baznīcā. Šīs “nezāles” vairojas – līdz laika beigām – kopā ar kviešiem. (29. pants)

Tas ir interesanti, ka Dieva kalpi prasa Viņam atļauju izravēt nezāles no Baznīcas, atstājot tikai tīrus kviešus (28-30. pants). Un tik tiešām, cauri kristietības vēsturei bija daudz pūliņu radīt “tīro baznīcu”, aizvācot viltus kristiešus (“nezāles”) no šādas baznīcas. Bet Tas Kungs bija kategorisks, kad Viņš teica: “Nē, ka jūs, nezāli ravēdami, neizplūcat reizē arī kviešus. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam; un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina; bet kviešus sakrājiet manā šķūnī.”

Viņš skaidri norādīja, ka abiem: gan kviešiem, gan nezālēm jāpaliek un jāvairojas kopā līdz pļaujamam laikam. Tad, pļaujamajā laikā (laika beigās), eņģeļi (“pļāvēji”) šķiros tos. Viņi savāks visu negodu no Dieva Valstības, un sadedzinās viņus ugunī.

Bet šīs grupas, par kurām mēs runājam, nevēlās paklausīt Tā Kunga vārdiem. Tās gribēja šķirot nezāles un kviešus pašas, un tādējādi radīt “tīro baznīcu”. Tomēr tās ne tikai cieš neveiksmi, bet pat sasniedza tādu pakāpi, ka patiesos pareizticīgos kristiešus uzskatīja par “nezāli”, tādējādi vainojot visu Tā Kunga Pareizticīgo Baznīcu kopumā. Tādā veidā šādas grupas beidza savu likteni, nošķiroties no Baznīcas “tīruma”, sastādot paši savus taisnības noteikumus. Viņi neuzticējās Tā Kunga Jēzus Kristus vārdiem. Tās gribēja uzņemties darba pienākumus, kas bija uzticēti vienīgi eņģeļiem. Viņi arī negaidīja Tā Kunga Tiesas Dienu; tā vietā uzskatīja par vienlīdz spējīgiem lasīt cilvēku sirdis kā Dievs, viņi izteica savu viedokli, ka Tā Kunga Baznīca ir nicināma, un ka tām vajadzēja sevi izolēt no Viņas. Viņi izveidoja savu “tīrumu”, bet drīz vien atklāja, ka arī tajā ir nezāles! Tikai tagad tās nepamet savu “tīrumu”, bet tā vietā viņi saka: “Ko mēs varam darīt? Mēs esam tikai grēcīgi cilvēki!”

Lai izvairītos no katra iespējamā pārpratumu gadījuma, Tas Kungs Jēzus Kristus atkārtoja to pašu lietu citā līdzībā:

“Vēl Debesu valstība līdzinās tīklam, izmestam jūrā, kas savilka visādas zivis. Un, kad tas bija pilns, tad viņi to izvilka malā, nosēdās un labās salasīja traukos, bet sapuvušās izmeta laukā. Tā tas būs pasaules pastarā galā: eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem…”[3]

Jebkas cits pateiktais šeit būs lieks. Tātad, ja kāds nepiekrīt Jēzus izteiktajiem vārdiem, viņam pirmajam mums jāparāda “baznīcu”, kas sastāv TIKAI no labajām zivīm, bez nevienas pašas sliktās. Viņam arī jāpierāda mums, ka cilvēki viņa reliģijā bija eņģeļu izvēlēti; bet vēl svarīgāk, viņam jāpierāda, ka laiku beigas jau ir pienākušas! Turklāt, ja eņģeļi jau tik tiešām viņus nošķīra, tad tur nevar būt nekāds attaisnojums, ja kāds no viņu locekļiem pārvēršas no “kviešiem” par “nezāli”, ņemot vērā, ka eņģeļu atlases iznākums ir galīgs un mūžīgs (Mateja 13:41-43, 49-50).

  1. Koka augļi

Kāds var jautāt: “Tad kāpēc Kristus teica, ka no viņu augļiem jums tos būs pazīt un ka labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus? Vai tas neietver, ka var spriest par reliģiju no tās augļiem?” (Mateja 7:16-20[4])

Ja mēs pievērsīsim uzmanību šo pantu jēgai, kā tiešajiem Viņa vārdiem, mēs diezgan skaidri redzēsim, ka “koks”, par kuru runā Tas Kungs, ir nevis katra reliģija, bet katrs pravietis vai viltus pravietis. To Viņš teica 15. pantā: “Sargaities no viltus praviešiem…”. Turklāt, ja Viņš ar to domāja katru reliģiju, tad šim pantam nebūtu nekādas jēgas; nav tādas lietas kā “kristīgā” reliģija, kurā VISI tās sekotāji dod VIENĪGI labus augļus vai VIENĪGI sliktus augļus! Labais un sliktais var tikt atrasts ikvienā vietā!

Mums būtu jājautā: “Kāpēc ir šāda Svēto Rakstu pantu sagrozīšana?” Atbilde ir acīmredzama: “Tāpēc, lai var apsūdzēt Tā Kunga Baznīcu.”

 

  1. Novērojumi un kritika

Šīs piētiskās grupas, kuras tic, ka tās var veikt šādu nošķiršanas darbu, ir sagudrojušas dažādas metodes, lai pasniegtu sevi kā “tīro baznīcu”.

Viena no izplatītākajām metodēm ir psiholoģiskā savu ticīgo apspiešana. Kad kāds no tiem grēko un tiek pieķerts, tiek izplatītas baumas un ikviens sāk kritizēt grēcinieku. Lielākā daļa no tiem arvien mazāk un mazāk būs kompānijā ar viņu un tādējādi galu galā piespiedīs viņu izdarīt vienu no diviem – aiziet no grupas vai simulēt pietāti.

Cita metode ir nepaklausīgā locekļa izslēgšana. Kad kāds ir nepaklausīgs un citi no tā mācās, viņi pārliecinās, ka viņu grupas “mācītājs” mācās no tā. Tomēr, kad viņi nepazīst nepaklausīgo indivīdu, tie noliedz, ka viņam ir jebkāda veida saistības ar viņu reliģiju.

Viņi teiks: “Viņš nav viens no mūsējiem! Jūs izdarāt kaut kādu kļūdu!

Bet, ka viņiem ir teikts, ka ir pierādījums, ka “nepaklausīgais” pieder viņu grupai, viņi teiks: “Viņš nav kristietis! Nevar viņu uzskatīt par mūsu locekli, jo mēs pieņemam par mūsu “baznīcas” locekļiem vienīgi tos, kas dzīvo kristīgi. Šī persona pati ir distancējusies, un vairs nav mūsējā. VIŅŠ MŪS PAMETA PASAULES DĒĻ.

Grupas liekulība ir tagad vēl vairāk acīmredzama. Kāpēc vērtēt ar dubultstandartiem? Kāpēc viņi nesaka to pašu par Tā Kunga Pareizticīgo Baznīcu? Kāpēc viņi nesaka, ka “tie, kuri ir nepaklausīgi, ir distancējušies un vairs nav pareizticīgie”? Tā vietā viņi dod priekšroku paziņot, ka “Pareizticība ir toleranta pret sliktajiem” un ka “Noziedznieku identifikācijas karte vēstī ‘pareizticīgais kristietis’”[5]. Tad kāpēc viņi neatceras par identifikācijas kartēm, kad tas attiecas uz viņu pašu reliģijas locekļiem? Viņiem, kad runa ir par slikto “pareizticīgo” personu, tad ir svarīgi, ko apgalvo identifikācijas karte, un nevis viņa uzvedība. Bet, kad tas attiecas uz viņu pašu ticības locekļa slikto uzvedību, šī uzvedība ir svarīga un nevis norādītais viņa identifikācijas kartē, lai viņi varētu piekrist, ka persona pieder viņu grupai. Ja viņi būtu saskanīgi ar sevi, tad viņi tāpat teiktu par pareizticīgajiem, ka “īsts pareizticīgais ir tas, kurš dzīvo kristīgi, nevis atkarībā no tā, ko saka viņa identifikācijas karte”. Tādā veidā viņi nebūtu pametuši Tā Kunga Baznīcu skandālu dēļ, nedz arī viņi izmantotu skandālus, kā attaisnošanos savai aiziešanai.

Baznīca nevienu neizdzen tādā veidā, kā Tās Gans teica (Jāņa 6:37): “kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.”

Bet šīs grupas IZDZEN. Tās neseko Tā Kunga Jēzus Kristus paraugam – Kurš atstāja 99 avis, lai atrastu vienu pazudušo – nedz arī viņi jebkad saprata Evaņģēliju. Tā vietā viņi seko farizeja paraugam, kurš, tā vietā, lai nožēlotu pats savus grēkus, meklēja trūkumus citos un attaisnoja sevi.

No angļu valodas tulkojis Aleksandrs Armands Kalniņš

Autors nezināms, no grieķu uz angļu valodu tulkojis K.N.

Avots: Orthodox Outlet for Dogmatic Enquiries, The “purity” of the Church 

[1]  Mateja 13:24-30 Vēl citu līdzību Viņš tiem sacīja: “Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet, ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā, un aizgāja. Un, kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi, pie tā piegājuši, sacīja: kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja: to ienaidnieks darījis. – Tad kalpi tam sacīja: vai gribi, ka mēs ejam to izravēt?  Bet viņš sacīja: nē, ka jūs, nezāli ravēdami, neizplūcat reizē arī kviešus. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam; un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina; bet kviešus sakrājiet manā šķūnī.”

[2] Mateja 13:36-43  Tad Jēzus, ļaudis atlaidis, iegāja namā un Viņa mācekļi pie Tā piegāja un sacīja: “Izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā.” Un Viņš atbildēja un uz tiem sacīja: “Tas, kas sēj labo sēklu, ir Cilvēka Dēls. Bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir Valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu tā, kā nezāli salasa un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka Dēls izsūtīs Savus eņģeļus, un tie salasīs no Viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī; tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird!

[3] Mateja 13:47-49

[4] Mateja 7:16-20 No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt.

[5] Te visdrīzāk domāts, ka Grieķijā identifikācijas kartē ir informācija par reliģisko piederību. – Tulk. piez.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.