Paīsijs Veļičkovskis – Kā laji var glābties?

Kā laji[1] var glābties?

f_ico10b

Sirdsskaidrais Paīsijs Veļičkovskis

Iesaku jums cītīgāk lasīt Dievišķos Rakstus un mūsu svēto un Dievnesēju Tēvu mācību, kuriem Vissvētā Gara svētībā dots saprast Dieva Valstības noslēpumus, tas ir, patieso Svēto Rakstu jēgu; viņu gara apgaismotajā mācībā jūs atradīsiet visu, kas ir nepieciešams glābšanai. Un es, grēcīgais, savā aprobežotajā prātā atbildu jums uz jūsu jautājumu: visžēlsirdīgais Dievs veic mūsu glābšanu ar pareizticīgo ticību, labiem darbiem un Savu svētību. Pareizticīgā ticība ir tā, kuru glabā vienīgā svētā, Biedrotā un Apustuliskā Austrumu Baznīca; bez šīs pareizticīgās ticības neviens nekādi nevar izglābties. Labie darbi – tie ir Evaņģēlija baušļi, bez kuriem, kā arī bez ticības nevienam nav iespējams izglābties. Pareizticīga ticība bez labiem darbiem ir mirusi, un labie darbi bez ticības arī ir miruši. Tam, kurš vēlas glābšanos, ir nepieciešami abi kopā: gan pareizticīgā ticība ar labiem darbiem, un labie darbi ar pareizticīgo ticību, un tad ar Dieva svētības palīdzību, kas veicina viņa labos darbus, viņš glābjas saskaņā ar Kristus vārdiem, Kurš ir teicis: “Bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.”[2] Un jāzina, ka Glābējs Kristus, mūsu Patiesais Dievs, Kurš grib visiem cilvēkiem glābšanos, nostādīja par likumu labos darbus, tas ir, Savus glābjošos Evaņģēlija baušļus vienādi visiem pareizticīgajiem kristiešiem, kā mūkiem tā arī lajiem, dzīvojošiem ar sievām un bērniem, un prasa no visiem pareizticīgajiem kristiešiem to viscentīgāko izpildīšanu, tāpēc ka Viņa svētie baušļi neprasa lielus miesas pūliņus, bet vienīgi labu dvēseles vēlmi: Viņa svēto baušļu “jūgs ir patīkams” un to izpildīšanas “nasta viegla”[3]. Kristus svētos baušļus ar Dieva svētības palīdzību var viegli izpildīt ikviens pareizticīgais kristietis, vienalga kāda amata, dzimuma un vecuma viņš būtu: gan vecs, gan jauns, gan vesels un nespējīgi gulošs, lai tikai uz to būtu dvēseles noskaņojums. Tāpēc tie, kuri tos pārkāpj un nenožēlo, otrajā Lielajā Kristus atnākšanā tiks notiesāti kopā ar dēmoniem mūžīgām mokām. Svētie Evaņģēlija baušļi, it īpaši svarīgākie, tik ļoti nepieciešami glābšanai, ka, ja cilvēkam kaut viens no tiem iztrūkst, tad arī dvēseles glābšanas nebūs. Tādi ir baušļi par mīlestību uz Dievu un tuvāko, par lēnprātību un pazemību; par mieru ar visiem un pacietību, par to, lai no sirds piedotu tuvākajam pārestības, nevienu nenosodītu, nebūtu naidā, mīlētu ienaidniekus, pēc iespējas sniegtu gan dvēseliskas, gan miesiskas žēlastības dāvanas un mudinātu sevi ar lielu centību pildīt visus pārējos Kristus baušļus, kas aprakstīti svētajā Evaņģēlijā. Bet visvairāk mīlēt Dievu no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu, un atdarinot Kristus rāmumu, līdz asinīm cīnīties pret niknuma kaislību. Un dzīvot mierā ar visiem ir tik ļoti nepieciešamas, ka Tas Kungs uzskatīja par vajadzīgu ne reizi vien atgādināt Saviem svētajiem mācekļiem un Apustuļiem: “miers ar jums; mieru atstāju jums; Savu mieru dodu jums”. Un kur ir Kristus miers, tur ir Pats Kristus; bet, ja dvēselē nav miera, tad tur nav Kristus. Un pestīšanai ir nepieciešama pacietība. Kristus saka: “Ar savu izturību (pacietību) jūs iemantosit sev dzīvību!”[4]; bet izturība vajadzīga ne tikai līdz zināmam laikam, bet līdz pašai nāvei: “Bet, kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.”[5] Kurš no visas sirds piedod tuvākajam viņa apgrēkošanās, tam arī Dievs piedod viņa apgrēkošanās. Kurš nenosoda tuvāko, to arī Dievs nesodīs. Un visus pārējos Evaņģēlija baušļus tam, kurš vēlas glābties, ir jāsargā kā acuraugu. Bet pazemība, kas ir pamats visiem Evaņģēlija baušļiem, tik ļoti nepieciešama pestīšanai, kā elpošana dzīvībai: kā bez elpošanas nevar dzīvot, tā bez pazemības nav iespējams izglābties. Dažādos veidos glābās Dieva svētie, bet bez pazemības neviens no viņiem nav izglābts, un tas pat nav arī iespējams. Tāpēc, kurš grib glābties, tam no visas sirds jāuzskata sevi Dieva priekšā par grēcinieku, pašu grēcīgāko no ļaudīm, sliktāko par jebkādu Dieva radību, jāuzskata sevi par pīšļiem un pelniem un savas sirds apslēptībā jāpārmet sev visu, un jāvaino tikai sevi vienīgo ikkatrā savā sagrēkošanā. Tādā veidā, pildot sirds pazemībā visus Evaņģēlija baušļus, bieži lūdzoties Dievam ar sirds satriektību par grēku piedošanu, cilvēku apmeklēs Dieva svētība, un glābšanās neapšaubāmi notiek ar Dieva žēlastību. Turklāt pareizticīgajam kristietim pienākas arī vēl ievērot visus Baznīcas baušļus, kas izklāstīti grāmatā “Pareizticīgā Ticība”. Tie arī ir nepieciešami mūsu pestīšanai. Grēksūdzes noslēpums sastāv no tā, lai nožēlotu Dieva priekšā savus grēkus, atmestu tos un stingri apņemtos ar Dieva palīdzību pie tiem vairs neatgriezties. Pēc tam sava garīgā tēva priekšā, kā Paša Dieva priekšā jāatzīstas visās savās sagrēkošanās un jāsaņem no viņa to atlaišana. Lai piedalītos Dievišķajos Noslēpumos, sevi jāsagatavo pienācīgi ar gavēšanu, aizkustinājumu, vaļsirdīgu grēku atzīšanu, pilnīgu miera izlīgšanu ar visiem, jānolasa pēc kristīgās paražas visus Baznīcas kanonus, kas attiecas uz sagatavošanos Svētajam Vakarēdienam, un jāpieiet pie Svētā Vakarēdiena ar bijību un trīsām, ar ticību un mīlestību, ar pielūgsmi, kāda pienākas vienīgi Dievam.

Par to, kā uzvesties ģimenē, kā arī vienlīdz par citiem kristīgajiem pienākumiem vispilnīgākās pamācības var atrast dieviedvesmotajos svētā Jāņa Zeltamutes[6] un citu svēto vīru rakstos, lasot viņu grāmatas ar Dieva bijību un pienācīgu uzmanību.

[1] Laji – ‘Dieva tauta’ no grieķu val. Laos tou Theou, vispār ar to domāti visi Baznīcas locekļi, bet šajā gadījumā tie, kas nedzīvo klostera dzīvi.

[2] Jņ.15:5.

[3] Mt.11:30.

[4] Lk:21:19.

[5] Mt.10:22; Mk.13:13.

[6] Neliels fragments no Jāņa Zeltamutes pamācībām ir atrodams Svētītāja Teofana Vientuļnieka grāmatā “Ceļš uz pestīšanu”, Rīga 2009. Nodaļā “Mūsu svētā tēva Jāņa Zeltamutes pamācības audzināšanā”. Lejuplādēšanai šī grāmata ir pieejama http://biblos.lv/biblioteka.html

 

no krievu valodas tulkojis Aleksandrs Armands Kalniņš

avots: Azbyka.ru

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.